Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki

Dane dziecka:

Dane matki/ opiekuna prawnego:

Dane ojca/ opiekuna prawnego:

Informacje dodatkowe:

Ważne informacje:

Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam/ y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka, na potrzeby zapisania dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, usuwania i do poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław.

Zobowiązuję/ my się do natychmiastowego poinformowania Przedszkola o zmianie danych osobowych dziecka oraz Rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Zgodnie ze stanem faktycznym oświadczam/ y, iż dziecko nie posiada orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

Potwierdzam/ y zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym.

Oświadczam/ y, że zapoznałem/ am się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki i w pełni go akceptuję/ my. Regulamin