Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki

Dane dziecka:

Dane matki/ opiekuna prawnego:

Dane ojca/ opiekuna prawnego:

Informacje dodatkowe:

Ważne informacje:

Zobowiązuję/ my się do natychmiastowego poinformowania Przedszkola o zmianie danych osobowych dziecka oraz Rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Zgodnie ze stanem faktycznym oświadczam/ y, iż dziecko nie posiada orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

Potwierdzam/ y zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym.

Oświadczam/ y, że zapoznałem/ am się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki i w pełni go akceptuję/ my. Regulamin

Oświadczam/ y, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam/ y zgodę/ nie wyrażam/ y zgody na przetwarzanie moich/ naszych danych osobowych przez Organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, w celu zapisania dziecka do Przedszkola.

Organ prowadzący jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zapisu dziecka,
• posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
• dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
• podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
• dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania Umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
• osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.