Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki

Dane dziecka:

Dane matki/ opiekuna prawnego:

Dane ojca/ opiekuna prawnego:

Informacje dodatkowe:

Ważne informacje:

Mają Państwo prawo nie wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże w takim wypadku wysłanie Karty Zapisu Dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki będzie niemożliwe.

Zgodnie ze stanem faktycznym oświadczam/ y, iż dziecko nie posiada orzeczenia lekarskiego o stopniu niepełnosprawności.

Potwierdzam/ y zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym.

Oświadczam/ y, że zapoznałem/ am się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Niepublicznego Kolorowe Kredki i w pełni go akceptuję/ my. Regulamin

Wyrażam/ y zgodę na przetwarzanie moich/ naszych danych osobowych oraz dziecka w trybie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e) i f) oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję Pana/ Panią, iż:

1. Administratorem danych jest Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, które przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e) i f) oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania dziecka, zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usług w w/w Przedszkolu.
3. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało konsekwencje w braku dalszej możliwości realizacji Umowy.
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania Umowy, w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.